Περαιτέρω διευκρινίσεις

Η κοινότητα:


1. Η Πατριά Άμβρακος είναι μία ευρύτερη οικογένεια, φυσική, παραδοσιακή και Ελληνική. Εάν είσαι απόγονός μου, απόγονος του νεότερου αδερφού μου ή μητέρα μέλους ενός από τους Οίκους μας, τότε η Πατριά Άμβρακος σε διεκδικεί. Αυτό σημαίνει ότι είσαι πολύ σημαντικός και πολύ σημαντική για εμάς, έχεις την αγάπη μας και σε θέλουμε στην κοινότητά μας.

Οικογένεια και θρησκεία:

2. Ως φυσική, παραδοσιακή Ελληνική οικογένεια, υπερασπίζουμε την αυτόχθονη ιθαγενή Ελληνική θρησκεία, φυσική και πολυθεϊστική, μητέρα της Ελληνικής παράδοσης. Υποστηρίζουμε ένθερμα τον ιθαγενή Ελληνικό φυλετισμό, την παραδοσιακή φυλετική πατριαρχία και την παραδοσιακή λατρεία των προγόνων μας, διότι τους αγαπάμε εξ ίσου με τα παιδιά μας.

3. Ως εκ τούτου, τασσόμαστε ακλόνητα κατά της νεωτερικότητας και της πολυπολιτισμικότητας κάθε μορφής, ειδικά όσων αρνούνται την φυσική παραδοσιακή οικογένεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε ούτε τον μονοθεϊσμό και το "τετραγράμματον", ούτε τον αθεϊσμό, ούτε οτιδήποτε εκπορεύεται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των νόμων τους.

4. Προς τον σκοπό αυτόν ακολουθούμε την ατραπό της Αρετής, του αξιακού συστήματος των Ελλήνων, θεμέλιο της οποίας είναι η ευσέβεια προς τους Θεούς μας και τις Θεές μας. Εκφράζουμε ευγνωμοσύνη προς τους γονείς μας, φιλότητα προς τα αδέλφια μας και δείχνουμε εμπιστοσύνη στους φίλους μας, όπως κύρησσε ο Αθηναίος φιλόσοφος Σωκράτης ότι είναι τα σπουδαιότερα καθήκοντα ενός ανθρώπου.

Πατρότητα και σεβασμός:

5. Ως φυσική, παραδοσιακή Ελληνική οικογένεια, δείχνουμε ευσέβεια προς τους Θεούς και τις Θεές μας, τους κοινωνικούς θεσμούς υπό την προστασία αυτών, όπως επίσης και πίστη στην αληθινή μας παράδοση. Θεωρούμε την πατρότητα ιερή και αποδίδουμε σεβασμό στους πατέρες μας, καθώς αναγνωρίζουμε τον υψηλό βαθμό συναισθηματικής πειθαρχίας και προσωπικής δέσμευσης ένας άνδρας πρέπει να επιδείξει για να είναι καλός πατέρας.

6. Ουσιαστικά, ο καλός πατέρας μας εμπνέει σεβασμό διότι εγκαταλείπει οικειοθελώς την ξεγνοιασιά του και αναλαμβάνει πατρικές ευθύνες από αγάπη για τα παιδιά του, ενώ οι άνδρες είναι από φυσικού ικανοποιημένοι με το να ζευγαρώνουν χωρίς υποχρεώσεις. Αυτό σημαίνει ότι ενστερνιζόμαστε τις ιερές αξίες της πατρότητας και της μητρότητας ως συμπληρωματικές, διακριτές και αναντικατάστατες.

7. Συνεπώς, αφοσιωνόμαστε βαθιά στα παιδιά μας και στις ανάγκες τους, πλήρως αντιλαμβανόμενοι ότι τα μικρά μας γεννιούνται εντελώς ανυπεράσπιστα και χρειάζονται τεράστια επένδυση κόπου και χρόνου από τους γονείς τους για να επιβιώσουν. Αυτός επίσης είναι ο λόγος για τον οποίο κανένας θεσμός δεν ήταν ποτέ σημαντικότερος στις ανθρώπινες κοινωνίες από την φυσική, παραδοσιακή οικογένεια.

Αδελφοσύνη και αφοσίωση:

8. Προς τιμήν της Δωρικής καταγωγής μας, τρέφουμε την μέγιστη εκτίμηση για την αδελφοσύνη, την συγγένεια, την φιλία μεταξύ ανδρών και την αφοσίωση, την οποία εκτιμούμε πάνω από όλα. Τηρούμε πιστά την φυλετική παράδοσή μας και φερόμαστε στους στενότερους φίλους μας σαν αδέλφια, φυλάττοντας από κοινού τις γυναίκες και τα παιδιά μας από κάθε κακό, όπως μία αγέλη λύκων.

9. Επιπλέον, αντιτασσόμαστε ενεργά στην επίμονη προσπάθεια πλήρους εξίσωσης των δύο φύλων, καθώς και στην προώθηση της ομοφυλοφιλίας και της πορνογραφίας σε βάρος της φυσικής, παραδοσιακής οικογένειας. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα αναλάβουμε δράση εναντίον οποιουδήποτε βλάπτει ένα παιδί, σωματικά ή συναισθηματικά, εφόσον η ασφάλεια των παιδιών μας αποτελεί τον απώτερο στόχο μας.

10. Πρέπει να τονιστεί ότι δεν διαπραγματευόμαστε ούτε την αφοσίωσή μας, ούτε τους στόχους και τις διεκδικήσεις μας, ειδικά όσο η γή των πατέρων μας βρίσκεται υπό ξένη κατοχή και ο λαός μας δεν είναι ελεύθερος. Αγωνιζόμαστε σκληρά για την προστασία των παιδιών μας και αντιμετωπίζουμε κάθε απειλή πολύ σοβαρά, για αυτό συνιστούμε να μην φερθείτε στους συγγενείς μας με ασέβεια.

Έρρωσθε

Αθήναιος Αλέξανδρος Άμβραξ
Γενάρχης της Πατριάς Άμβρακος
1ος πατριάρχης της Πατριάς Άμβρακος και των απογόνων της

Βάκχιος Κόραξ
Στρατηγός της Πατριάς Άμβρακος

Further clarifications

The community:

1. Clan Ambrax is an extended family, natural, traditional and Hellenic. If you are a descendant of mine, a descendant of my younger brother or a mother of a member of one of our Houses, then Clan Ambrax claims you. This means that you are very important to us, you have our love and we want you in our community.

Family and religion:

2. As a natural, traditional Hellenic family, we defend the indigenous native Hellenic religion, natural and polytheistic, mother of Hellenic tradition. We fervently support native Hellenic tribalism, traditional tribal patriarchy and the traditional worship of our ancestors, because we love them as much as our children.

3. Therefore, we stand firmly against modernism and multiculturalism in any shape or form, especially those denying the natural traditional family. This means that we neither recognize monotheism and the "tetragrammaton" nor atheism nor anything that derives from them, including their laws.

4. To this end we follow the path of Arete (Hellenic virtue), the value system of the Hellenes, whose foundation is piety towards our Gods and Goddesses. We express gratitude towards our parents, friendship towards our siblings and show trust to our friends, as the Athenian philosopher Socrates preached these are the greatest duties of a man.

Fatherhood and respect:

5. As a natural, traditional Hellenic family, we show piety towards our Gods and Goddesses, the social institutions under their protection, as well as faith to our true tradition. We hold fatherhood sacred and give respect to our fathers, since we recognize the high degree of emotional discipline and personal commitment a man has to demonstrate in order to be a good father.

6. Essentially, a good father commands our respect because he willingly gives up his insouciance and accepts fatherly responsibilities out of love for his children, while men are by nature satisfied with mating without obligations. This means that we embrace the sacred values of fatherhood and motherhood as complementary, distinct and irreplaceable.

7. Consequently, we devote ourselves deeply to our children and their needs, realizing completely that our young are born entirely defenceless and require an enormous investment of time and effort from their parents in order to survive. This is also the reason why no institution has ever been more important in human societies than the natural, traditional family.

Brotherhood and loyalty:

8. In honor of our Doric ancestry, we have the greatest regard for brotherhood, kinship, friendship between men and loyalty, which we value above all. We faithfully adhere to our tribal tradition and treat the closest of our friends like brothers, guarding our women and children jointly against all harm, like a pack of wolves.

9. Furthermore, we actively oppose the persistent effort into completely equalizing the two sexes, as well as the promotion of homosexuality and pornography to the detriment of the natural, traditional family. This also means that we will take action against anyone who is harming a child, physically or emotionally, since the safety of our children is our ultimate aim.

10. It must be stressed that we negotiate neither our loyalty nor our objectives and claims, especially as long as the land of our fathers is under foreign occupation and our people are not free. We strive hard to protect our children and deal with every threat very seriously, hence we recommend against treating our kin with disrespect.

Be strong

Athenaeos Alexandros Ambrax
Progenitor of Clan Ambrax
1st chief of Clan Ambrax and its descendants

Bacchios Corax
General of Clan Ambrax