Το έμβλημα της Πατριάς Άμβρακος

Το έμβλημα της Πατριάς Άμβρακος απεικονίζει την όψη του πατέρα λύκου με την όψη του λυκόπουλου μπροστά, κοντά στο όνομα Άμβραξ που ακολουθεί σε Ελληνική συλλαβογραφή. Συμβολίζει την αγέλη λύκων και την πατρότητα, έτσι και την λυκίσια αφοσίωση μας στην πατριά μας, αλλά και την αδάμαστη, άγρια καρδιά των τέκνων μας.

Το οικόσημο του Οίκου Άμβρακος απεικονίζει έναν μαύρο λύκο μπροστά από ένα σύνθετο τόξο και ένα βέλος σε χιάζουσα ανάπαυση, τα οποία περιβάλλονται από δύο κλαδιά δάφνης. Συμβολίζει τον εξόριστο λύκο που κοιτάζει πίσω του για μιά τελευταία φορά. To τόξο και το βέλος προσφέρονται ως ιερά δώρα στο προσωπικό ιερό του πατριάρχη αφιερωμένα στην Αθάνα Ποτνία.

Από τα πανάρχαια χρόνια ο ευγενής λύκος συμβολίζει την οικογένεια, την αφοσίωση και την γενναιότητα, το αδάμαστο. Είναι ζώο ιερό το οποίο λατρεύεται για όλα όσα συμβολίζει και μισιέται σφοδρά από εκείνους που αρνούνται την φυσική παραδοσιακή οικογένεια.

Το οικόσημο του Οίκου Κόρακος απεικονίζει ένα μαύρο κοράκι μπροστά από έναν μακρύ θύρσο και ένα δόρυ σε χιάζουσα ανάπαυση, τα οποία περιβάλλονται από ένα κλαδί κισσού. Συμβολίζει το όνομα του οίκου και τον νεότερο αδερφό του γενάρχη της πατριάς. Σε καιρό κινδύνου ο θύρσος καλύπτει το δόρυ και μαζί γίνονται μιά φονική θυρσολόγχη.

Έρρωσθε

Αθήναιος Αλέξανδρος Άμβραξ
Γενάρχης της Πατριάς Άμβρακος
1ος πατριάρχης της Πατριάς Άμβρακος και των απογόνων της

Βάκχιος Κόραξ
Στρατηγός της Πατριάς Άμβρακος

The emblem of Clan Ambrax

The emblem of Clan Ambrax displays the face of the father wolf with the face of the wolf cub in front, close to the name Ambrax that follows in Hellenic syllabic writing. It symbolizes the wolfpack and fatherhood, thus our lupine devotion to our clan, but also the untamable, savage heart of our children.

The family crest of House Ambrax displays a black wolf in front of a composite bow and an arrow resting crosswise, which are surrounded by two laurel branches. It symbolizes the exiled wolf who looks behind him for a last time. The bow and arrow are offered as sacred gifts to the chief's personal shrine dedicated to Atana Potinia.

Since very ancient times the noble wolf has symbolized family, devotion and bravery, the untamable. It is a sacred animal that has been worshipped for all it symbolizes and has been fiercely hated by those who deny the natural traditional family.

The family crest of House Corax displays a black raven in front of a thyrsus staff and a spear resting crosswise, which are surrounded by an ivy branch. It symbolizes the name of the house and the younger brother of the progenitor of the clan. In times of peril the thyrsus conceals the spear and together they become a lethal thyrsus-lance.

Be strong

Athenaeos Alexandros Ambrax
Progenitor of Clan Ambrax
1st chief of Clan Ambrax and its descendants

Bacchios Corax
General of Clan Ambrax