Ίδρυση Πατριάς Άμβρακος

Η Πατριά Άμβρακος ιδρύθηκε από εμένα τον γενάρχη της, 2788 έτη μετά την πρώτη καταγεγραμμένη Ολυμπιάδα (στις 12 Ιουνίου "2012"), με την γέννηση της δεύτερης θυγατρός μου, Αριάδνης Θαλήστριδος, η οποία είναι ορόσημο στην Πατριά μας, κατόπιν όρκου απόλυτης αφοσίωσης σε αυτήν από εμένα και τον νεότερο αδερφό μου, Βάκχιο Κόρακα.

Η Πατριά Άμβρακος διεκδικεί όλους τους απογόνους του γενάρχου της, Αθήναιου Αλέξανδρου Άμβρακα, καθώς και όλους τους απογόνους του 1ου στρατηγού της και νεότερου αδερφού μου, Βάκχιου Κόρακα, τους οποίους κατανέμει στον Οίκο Άμβρακος και στον Οίκο Κόρακος, αντίστοιχα.

Η Πατριά Άμβρακος δεν διεκδικεί όσους δεν συγγενεύουν εξ αίματος ούτε με εμένα ούτε με τον νεότερο αδερφό μου, με εξαίρεση τις μητέρες των μελών του Οίκου Άμβρακος και του Οίκου Κόρακος, ανεξαρτήτως γάμου, οι οποίες διεκδικούνται από τα μέλη είτε ως μητέρες είτε ως ερωμένες, σύμφωνα με τον Φυσικό Νόμο.

Η Πατριά Άμβρακος διεκδικεί την πατρική Ελληνική Δωρική καταγωγή του γενάρχου της, από Άμβρακες και Γελώους προγόνους, καθώς και την μυθική καταγωγή των εν λόγω προγόνων από τον επώνυμο ήρωα της Δωρικής φυλής των Υλλέων, Ύλλο, υιό του Ηρακλή, γενάρχου των Ηρακλειδών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Πατριά Άμβρακος σε καμμία περίπτωση δεν διαπραγματεύεται τις διεκδικήσεις της, ειδικά όσο η πατρίδα μου βρίσκεται υπό ξένη κατοχή και ο λαός μου δεν είναι ελεύθερος.

Έρρωσθε

Αθήναιος Αλέξανδρος Άμβραξ
Αυτόχθονας ιθαγενής Έλληνας Δωρικής καταγωγής
Γενάρχης της Πατριάς Άμβρακος
1ος πατριάρχης της Πατριάς Άμβρακος και των απογόνων της
Establishment of Clan Ambrax


Clan Ambrax was established by me, its progenitor, 2788 years after the first recorded Olympiad (in June 12 "2012"), with the birth of my second daughter, Ariadne Thalestris, which is a milestone in our Clan, following an oath of absolute loyalty to it by me and my younger brother, Bacchios Corax.

Clan Ambrax claims all descendants of its progenitor, Athenaeos Alexandros Ambrax, as well as all descendants of its 1st general and younger brother of mine, Bacchios Corax, whom it allocates to House Ambrax and House Corax, respectively.

Clan Ambrax does not claim those who are related by blood neither to me nor my younger brother, with the exception of the mothers of the members of House Ambrax and House Corax, regardless of marriage, who are claimed by the members either as mothers or lovers, according to Natural Law.

Clan Ambax claims the paternal Hellenic Doric ancestry of its progenitor, from Ambracian and Geloan ancestors, as well as the mythical ancestry of said ancestors by the eponymous hero of the Doric tribe of Hylleis, Hyllus, son of Heracles, progenitor of the Heracleidai.

It should be noted that Clan Ambrax under no circumstances negotiates its claims, especially as long as my homeland is under foreign occupation and my people are not free.

Be strong

Athenaeos Alexandros Ambrax
Indigenous native Hellen of Doric ancestry
Progenitor of Clan Ambrax
1st chief of Clan Ambrax and its descendants