Η Ιστορία της Πατριάς Άμβρακος

Πρόλογος:

Είμαι ο Αθήναιος Αλέξανδρος Άμβραξ, γενάρχης και πρώτος πατριάρχης της Πατριάς Άμβρακος. Είμαι αυτόχθονας ιθαγενής Έλληνας Δωρικής καταγωγής και από τους δύο γονείς, τους οποίους έχω κοινούς με τα νεότερα αδέρφια μου, Βάκχιο Κόρακα και Εκαταία Γλαύκη. Έχω τρία τέκνα: Την Σοφία Αλεξάνδρα, την Αριάδνη Θάληστρις και τον Κάλχα τον Άμβρακα.

Γεννήθηκα την 11η μέρα του Μουνιχιώνος, 2753 έτη μετά την πρώτη καταγεγραμμένη Ολυμπιάδα (26 Απριλίου "1977"). Ο πατέρας μου ήταν ο Σαλβατόρε Μαρίνο, Γελώος Σικελιώτης, 2ος υιός του Κριστοφέρο Μαρίνο και της Λετίτσια Μαρίνο (Λοκαπόνε), Σικελής. Η μητέρα μου είναι η Αναστασία Μαρίνου (Μανδίκου), 1η θυγατέρα του Γεωργίου Μανδίκου. Είμαι ο 2ος υιός του πατέρα μου και ο 1ος της μητέρας μου και έχω 4 αδέρφια.

O νεότερος αδερφός μου και στρατηγός της Πατριάς Άμβρακος, Βάκχιος Κόραξ, γεννήθηκε την 24η μέρα του Θαργηλιώνος, 2756 έτη μετά την πρώτη καταγεγραμμένη Ολυμπιάδα (9 Ιουνίου "1980"). Η νεότερη αδερφή μου και μέλος της πατριάς δια απονομής, Εκαταία Γλαύκη, γεννήθηκε την 22η μέρα του Πυανεψιώνος, 2761 έτη μετά την πρώτη καταγεγραμμένη Ολυμπιάδα (6 Νοεμβρίου "1985").

Η ρήξη:

Στα μέσα του μετοπώρου, 2775 έτη μετά την πρώτη καταγεγραμμένη Ολυμπιάδα ("1999"), κάλεσα σε απολογία τον ετοιμοθάνατο πατέρα μου, Σαλβατόρε Μαρίνο, καθώς ο επικίνδυνος βίος του και οι ολέθριες πράξεις του είχαν θέσει σε κίνδυνο τα αδέρφια μου και είχαν ταλαιπωρήσει την οικογένειά μας για πολύ καιρό. Ως αποτέλεσμα, ο πατέρας μου και εγώ ήρθαμε σε σύγκρουση και με αποκήρυξε έχοντας σώας τας φρένας (compos mentis). Συνεπώς και κατά την επιθυμία του πατρός μου, έφυγα σε αυτοεξορία.

Ο πατέρας μου, Σαλβατόρε Μαρίνο, πέθανε στην κατεχόμενη Ελλάδα ενώ διέμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κατά τη διάρκεια της μακράς αυτοεξορίας μου, την 9η μέρα του Μαιμακτηριώνος, 2780 έτη μετά την πρώτη καταγεγραμμένη Ολυμπιάδα (24 Νοεμβρίου "2004"). Σύμφωνα με την μαρτυρία του μεγαλύτερου αδερφού μου, Κωνσταντίνου Μαρίνου, η αδερφή του πατρός μας καθώς και μερικοί γηραιοί εξ αίματος συγγενείς ανήγγειλαν δημοσίως τον μεγαλύτερο αδερφό μου ως "τον τελευταίο Μαρίνο" με παρόντες τα αδέρφια μας. H ύβρις όχι μόνον προσέβαλε εντονότατα προγόνους και απογόνους, αλλά επέφερε επίσης καταφανή τιμωρία από τους Θεούς: Και τα δύο τέκνα του μεγαλύτερού μου αδερφού έχουν Βιετναμέζα-Κορεάτισσα μητέρα, επιλογή η οποία έβλαψε ανεπανόρθωτα την πατρική Σικελιώτικη και Σικελική του αιματογραμμή και απέκοψε τους δεσμούς των τέκνων του με το Ελληνικό έθνος.

Kατά το τέλος της αυτοεξορίας μου γεννήθηκε η 1η μου θυγατέρα, Σοφία Αλεξάνδρα, την 11η μέρα του Πυανεψιώνος, 2781 έτη μετά την πρώτη καταγεγραμμένη Ολυμπιάδα (26 Οκτωβρίου "2005"). Η μητέρα της είναι η Τζέννιφερ Λύνν Μόριν, Αμερικάνα Κελτικής και Σαξωνικής καταγωγής, ερωμένη μου εκείνον τον καιρό.

Η ίδρυση:

Η Πατριά Άμβρακος ιδρύθηκε από εμένα τον γενάρχη της, σύμφωνα με την αμιγώς Ελληνική παράδοση, τέκνο της αυτόχθονης ιθαγενούς Ελληνικής θρησκείας, στην 27η μέρα του Θαργηλιώνος, 2788 έτη μετά την πρώτη καταγεγραμμένη Ολυμπιάδα (12 Ιουνίου "2012"), με την γέννηση της 2ης θυγατρός μου, Αριάδνης Θαλήστριδος, η οποία είναι ορόσημο στην Πατριά μας, κατόπιν όρκου απόλυτης αφοσίωσης σε αυτήν από εμένα και τον νεότερο αδερφό μου, Βάκχιο Κόρακα. Στα γενέθλια της νεότερης αδερφής μου του ίδιου έτους, απένειμα την ιδιότητα μέλους της πατριάς στην Εκαταία Γλαύκη και την θυγατροθέτησα προς τιμήν της υπηρεσίας της στην Πατριά Άμβρακος.

Η μητέρα της 2ης θυγατέρας μου, Αριάδνης Θαλήστριδος, είναι η ερωμένη μου Αλεξάνδρα Άμβραξ (Μπούσουλα), αυτόχθονη ιθαγενής Ελληνίδα Δωρικής καταγωγής. Ο πατέρας της είναι ο Δημήτριος Μπούσουλας, Αρβανίτης. Είναι η 2η θυγατέρα του και έχει μία μεγαλύτερη αδερφή.

Ο διάδοχος:

Ο 1ος μου υιός και διάδοχος, Κάλχας ο Άμβραξ, γεννήθηκε την 13η μέρα του Εκατομβαιώνος, 2790 έτη μετά την πρώτη καταγεγραμμένη Ολυμπιάδα (28 Ιουλίου "2014"). Η μητέρα του είναι η ερωμένη μου Αλεξάνδρα Άμβραξ (Μπούσουλα). Κατά ειρωνεία, ο Κάλχας ο Άμβραξ είναι το πρώτο τέκνο μεταξύ των σημερινών Μαρίνων υιών το οποίο συνεχίζει άσπιλη την πατρική Σικελιώτικη και Σικελική αιματογραμμή μας.

Επίλογος:

Είμαι τώρα 38 ετών και ο πρεσβύτερος της πατριάς μας. Ο υιός μου μόλις έγινε νήπιο, οι αδερφές του είναι ακόμη μικρές. Πατέρας και τέκνα, ακολουθούμε την ατραπό της Αρετής, βαδίζοντας χωρίς φόβο ανάμεσα στις κορωμένες φωτιές και τα ταραγμένα νερά αυτών των χαλεπών καιρών, καθοδηγούμενοι από τους προγόνους μας. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να καταγράψω την ιστορία της πατριάς μας μέχρι σήμερα όσο το δυνατόν πιό συνοπτικά και είμαι ευχαριστημένος που είχα την ευκαιρία να την μοιραστώ μαζί με εσάς που ενδέχεται να διαβάζετε αυτήν την σημείωση.

Η δύναμη του λύκου είναι η αγέλη.

Αθήναιος Αλέξανδρος Άμβραξ

4η μέρα του Μαιμακτηριώνος, 2791 έτη από την πρώτη καταγεγραμμένη Ολυμπιάδα (19 Νοεμβρίου "2015")

History of Clan Ambrax


Foreword:

I am Athenaeos Alexandros Ambrax, progenitor and first chief of Clan Ambrax. I am an indigenous native Hellen of Doric ancestry by both parents, whom I have in common with my younger siblings Bacchios Corax and Hecataea Glaux. I have three children: Sophia Alexandra, Ariadne Thalestris and Calchas the Ambrax.

I was born in the 11th day of Mounichion, 2753 years after the first recorded Olympiad (April 26 "1977"). My father was Salvatore Marino, a Geloan Siceliot, 2nd son of Cristophero Marino and Leticia Marino (Locapone), a Sicilian. My mother is Anastasia Marinos (Mandikos), 1st daughter of Georgios Mandikos. I am the 2nd son of my father and the 1st of my mother and I have 4 siblings.

My younger brother and general of Clan Ambrax, Bacchios Corax, was born in the 24th day of Thargelion, 2756 years after the first recorded Olympiad (June 9 "1980"). My younger sister and clan member by grant, Hecataea Glaux, was born in the 22nd day of Pyanepsion, 2761 years after the first recorded Olympiad (November 6 "1985").

The split:

In the middle of autumn, 2775 years after the first recorded Olympiad ("1999"), I called my dying father, Salvatore Marino, for apology, as his dangerous lifestyle and disastrous deeds had endangered my siblings and had troubled our family for a long time. As a result, my father and I came to conflict and he denounced me while having a sound mind (compos mentis). Therefore and by my father's wish, I left in self-exile.

My father, Salvatore Marino, died in occupied Hellas while I resided in the United States of America, during my long self-exile, in the 9th day of Maimakterion, 2780 years after the first recorded Olympiad (November 24 "2004"). According to the testimony of my older brother, Constantinos Marinos, our father's sister and some elder blood relatives publicly announced my older brother as "the last Marinos" in the presence of our siblings. The hubris not only gravely offended ancestors and descendants alike, but also brought on evident punishment by the Gods: Both my older brother's children have a Vietnamese-Korean mother, a choice that irreparably damaged his paternal Siceliot and Sicilian bloodline and severed his children's ties with the Hellenic ethnos.

Near the end of my self-exile my 1st daughter was born, Sophia Alexandra, in the 11th day of Pyanepsion, 2781 years after the first recorded Olympiad (October 26 "2005"). Her mother is Jennifer Lynn Morin, an American of Celtic and Saxon ancestry, my lover at the time.

The establishment:

Clan Ambrax was established by me its progenitor, according to purely Hellenic tradition, child of the indigenous native Hellenic religion, in the 27th day of Thargelion, 2788 years after the first recorded Olympiad (June 12 "2012"), with the birth of my 2nd daughter, Ariadne Thalestris, which is a milestone in our Clan, following an oath of absolute loyalty to it by me and my younger brother, Bacchios Corax. In my younger sister's birthday of the same year, I granted clan membership to Hecataea Glaux and I adopted her in honor of her service to Clan Ambrax.

The mother of my 2nd daughter, Ariadne Thalestris, is my lover Alexandra Ambrax (Bousoula), indigenous native Hellenis of Doric ancestry. Her father is Demetrios Bousoulas, an Arvanites. She is his 2nd daughter and has one older sister.

The successor:

My 1st son and successor, Calchas the Ambrax, was born in the 13th day of Hekatombaion, 2790 years after the first  recorded Olympiad (July 28 "2014"). His mother is my lover Alexandra Ambrax (Bousoula). Ironically, Calchas the Ambrax is the first child among Marinos sons of today who continues our paternal Siceliot and Sicilian bloodline unblemished.

Afterword:


I am now 38 years old and the oldest of our clan. My son has just become a toddler, his sisters are still young. Father and children, we follow the path of Arete (Hellenic virtue), walking without fear between the blazing fires and the turbulent waters of these troubled times, guided by our ancestors. I have done my very best to record our clan's history until today as briefly as possible and I am pleased to have had the opportunity to share it with you who may read this note.

The strength of the wolf is the pack.

Athenaeos Alexandros Ambrax

4th day of Maimakterion, 2791 years after the first recorded Olympiad (November 19 "2015")