The Law of the Jungle


 (From The Jungle Book)
by Rudyard Kipling

*μετάφραση, Αθήναιος Αλέξανδρος Άμβραξ

Now this is the Law of the Jungle --
as old and as true as the sky;
And the Wolf that shall keep it may prosper,
but the Wolf that shall break it must die.

Τώρα αυτός είναι ο Νόμος της Ζούγκλας --
όσο παλαιός και όσο αληθινός όσο ο ουρανός'
Και ο Λύκος που θα τον τηρήσει μπορεί να ευημερεί,
αλλά ο Λύκος που θα τον αθετήσει πρέπει να πεθάνει.

As the creeper that girdles the tree-trunk
the Law runneth forward and back --
For the strength of the Pack is the Wolf,
and the strength of the Wolf is the Pack.

Όπως το αναρριχητικό φυτό που περιζώνει τον δενδρο-κορμό
ο Νόμος τρέχει εμπρός και πίσω --
Γιατί η δύναμη της Αγέλης είναι ο Λύκος,
και η δύναμη του Λύκου είναι η Αγέλη.

Wash daily from nose-tip to tail-tip;
drink deeply, but never too deep;
And remember the night is for hunting,
and forget not the day is for sleep.

Πλύσου καθημερινά από την κορφή της μουσούδας ως την άκρη της ουράς'
Πιές βαθιά, αλλά ποτέ πολύ βαθιά'
Και θυμίσου η νύχτα είναι για κυνήγι,
και μην ξεχάσεις η μέρα είναι για ύπνο.

The Jackal may follow the Tiger,
but, Cub, when thy whiskers are grown,
Remember the Wolf is a Hunter --
go forth and get food of thine own.

Το Τσακάλι μπορεί να ακολουθεί την Τίγρη,
αλλά, Κουτάβι, όταν τα μουστάκια σου μεγαλώσουν,
Θυμίσου ότι ο Λύκος είναι Κυνηγός
εκπορεύσου και βρες τροφή μοναχός σου.

Keep peace withe Lords of the Jungle --
the Tiger, the Panther, and Bear.
And trouble not Hathi the Silent,
and mock not the Boar in his lair.

Κράτα ειρήνη με τους Άρχοντες της Ζούγκλας --
την Τίγρη, τον Πάνθηρα, και την Αρκούδα.
Και μην ενοχλείς τον Χάθι τον Σιωπηλό,
και μην περιπαίζεις τον Κάπρο στο λημέρι του.

When Pack meets with Pack in the Jungle,
and neither will go from the trail,
Lie down till the leaders have spoken --
it may be fair words shall prevail.

Όταν η Αγέλη συναντά Αγέλη στη Ζουγκλα,
και καμμιά της δεν φεύγει από το μονοπάτι,
Ξάπλωσε μέχρι οι αρχηγοί να μιλήσουν --
ίσως δίκαια λόγια να υπερισχύσουν.

When ye fight with a Wolf of the Pack,
ye must fight him alone and afar,
Lest others take part in the quarrel,
and the Pack be diminished by war.

Όταν πολεμάς με έναν Λύκο της Αγέλης,
πρέπει να τον πολεμήσεις μόνος και μακριά,
Μην τυχόν και άλλοι λάβουν μέρος στο τσακωμό,
και η Αγέλη λιγοστέψει από τον πόλεμο.

The Lair of the Wolf is his refuge,
and where he has made him his home,
Not even the Head Wolf may enter,
not even the Council may come.

Το Λημέρι το Λύκου είναι το καταφύγιό του,
και εκεί που έκανε το σπίτι του,
Ούτε ο Αρχηγός Λύκος μπορεί να εισέρθει,
ούτε ακόμα το Συμβούλιο μπορεί να έρθει.

The Lair of the Wolf is his refuge,
but where he has digged it too plain,
The Council shall send him a message,
and so he shall change it again.

Το Λημέρι του Λύκου είναι το καταφύγιό του,
αλλά εκεί που το έχει σκάψει πολύ λιτό,
Το Συμβούλιο θα του στείλει ένα μήνυμα,
και έτσι θα το αλλάξει ξανά.

If ye kill before midnight, be silent,
and wake not the woods with your bay,
Lest ye frighten the deer from the crop,
and your brothers go empty away.

Αν σκοτώσεις πρίν τα μεσάνυχτα, να είσαι αθόρυβος,
και μην ξυπνήσεις το δάσος με το ουρλιαχτό σου,
Μην τυχόν και τρομάξεις τα ελάφια από τη συγκομιδή,
και τα αδέρφια σου φύγουν νηστικά.

Ye may kill for yourselves, and your mates,
and your cubs as they need, and ye can;
But kill not for pleasure of killing,
and seven times never kill Man!

Μπορείτε να σκοτώσετε για εσάς, και τους συντρόφους σας,
και τα κουτάβια σας όσο χρειάζονται, μπορείτε'
Μα μην σκοτώσετε για την ευχαρίστηση της θανάτωσης,
και επτά φορές ποτέ μην σκοτώσετε Άνθρωπο!

If ye plunder his Kill from a weaker,
devour not all in thy pride;
Pack-Right is the right of the meanest;
so leave him the head and the hide.

Αν κατακλέψεις το Θήραμα από έναν πιό αδύναμο,
μην το καταβροχθίσεις όλο με έπαρση'
Δίκαιο της Αγέλης είναι το δίκαιο του μοχθηρότερου'
έτσι αφησέ του το κεφάλι και το τομάρι.

The Kill of the Pack is the meat of the Pack.
Ye must eat where it lies;
And no one may carry away of that meat to his lair,
or he dies.

Το Θήραμα της Αγέλης είναι το κρέας της Αγέλης.
Πρέπει να το φάτε εκεί που κείτεται'
Και κανείς δεν θα απομακρύνει από εκείνο το κρέας στο λημέρι του,
ή πεθαίνει.

The Kill of the Wolf is the meat of the Wolf.
He may do what he will;
But, till he has given permission,
the Pack may not eat of that Kill.

Το Θήραμα του Λύκου είναι το κρέας του Λύκου.
Μπορεί να το κάνει ότι θέλει'
Αλλά, μέχρι να δώσει την άδεια,
η Αγέλη δεν μπορεί να φάει από αυτό το Θήραμα.

Cub-Right is the right of the Yearling.
From all of his Pack he may claim
Full-gorge when the killer has eaten;
and none may refuse him the same.

Δίκαιο του Κουταβιού είναι το δίκαιο του Χρονιάρικου.
Από όλη την Αγέλη του μπορεί να διεκδικήσει
Να περιδρομιάσει όταν ο θηρευτής έχει φάει'
και κανείς δεν θα του αρνηθεί το ίδιο.

Lair-Right is the right of the Mother.
From all of her year she may claim
One haunch of each kill for her litter,
and none may deny her the same.

Δίκαιο του Λημεριού είναι το δίκαιο της Μητέρας.
Από όλους τους συνομίληκους μπορεί να διεκδικήσει
Ενα ισχίο κάθε θηράματος για τα νεογνά της,
και κανείς δεν θα της αρνηθεί το ίδιο.

Cave-Right is the right of the Father --
to hunt by himself for his own:
He is freed of all calls to the Pack;
he is judged by the Council alone.

Δίκαιο της Σπηλιάς είναι το Δίκαιο του Πατέρα --
να κυνηγά ο ίδιος για τους δικούς του:
Απαλλάσσεται από όλα τα καλέσματα στην Αγέλη'
κρίνεται μονάχα από το Συμβούλιο.

Because of his age and his cunning,
because of his gripe and his paw,
In all that the Law leaveth open,
the word of your Head Wolf is Law.

Για την ηλικία του και την πανουργία του,
για το γράπωμά του και το άρπαγμά του,
Σε όλα όσα ο Νόμος αφήνει ανοιχτά,
ο λόγος του Αρχηγού Λύκου σου είναι Νόμος.

Now these are the Laws of the Jungle,
and many and mighty are they;
But the head and the hoof of the Law
and the haunch and the hump is -- Obey!

Τώρα αυτοί είναι οι Νόμοι της Ζούγκλας,
και πολλοί και πανίσχυροι είναι'
Αλλά η κεφαλή και η οπλή του Νόμου
και το ισχίο και ο ύβος είναι -- Υπάκουσε!